top of page

Zásady zpracování osobních údajů

Společnost Yorkmut s.r.o.  ( dále jako „Pets Yoga”) si velmi váží Vašeho zájmu o naše služby a  návštěvy našich webových stránek. Ochrana a zabezpečení osobních údajů našich klientů je pro nás prioritou, a proto bychom vás rádi informovali o zpracovávání osobních údajů, které při návštěvě našich webových stránek, nákupu dárkových voucherů a vstupenek na naše lekce získáváme a o účelu, pro které jsou zpracovávány („Zásady“).

Pokud tomu nebrání účel zpracování, zpracováváme vaše osobní údaje vždy striktně důvěrným způsobem, anonymizovaně a v souladu s účinnou právní úpravou a těmito Zásadami.

Jelikož je právní úprava v oblasti zpracování osobních údajů poměrně dynamická, budeme jistě v budoucnu nuceni změnit či upravit naše vnitřní předpisy i samotný způsob zpracovávání osobních údajů našich klientů. Projděte si tedy, prosím, čas od času tento dokument, jehož aktuální znění je vždy uveřejněno na našich webovkách, ať jste při každé jejich návštěvě zcela v obraze.

 

§ 1 Správce a rozsah

Správcem osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES ( dále jen „GDPR“) je:

společnost Yorkmut s.r.o. 

IČ: 19952066
Sídlo: Praha 1 – Nové Město, Senovážné náměstí 978/23, PSČ: 110 00
Zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 394405
Telefonní číslo: +420 733 543 643
E-mail: petsyogaprague@gmail.com
Webové stránky: www.petsyogaprague.com , www.petsyogabrno.com 

Znění těchto našich Zásad upravuje zpracování osobních údajů návštěvníků našich webovek, které najdete pod odkazem www.petsyogaprague.com , www.petsyogabrno.com, a dále pro všechny další webové stránky společnosti Yorkmut s.r.o. a jiné dokumenty, které na tyto Zásady odkazují.

 

§ 2 Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Našimi pověřenci pro ochranu osobních údajů jsou 

slečna Anna Dvořáková a slečna Markéta Blahová

které můžete kontaktovat na emailu: petsyogaprague@gmail.com a nebo telefonním čísle: +420 733 543 643

 

§ 3 Zásady zpracovávání osobních údajů

Termín „osobní údaje“ zahrnuje všechny informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby jako je jméno, věk, adresa, telefonní číslo, datum narození, emailová adresa, IP adresa a dokonce i uživatelské chování na webových stránkách, případně další údaje, o jejichž zpracování vás informujeme dále v těchto Zásadách. Informace, které nelze (nebo je to možné jen s nepřiměřeným úsilím) spojit s konkrétní osobou, např. anonymní informace, nejsou osobními údaji. Osobní údaje (jejich shromažďování, vyhledávání, používání, uchování a přenos atd.) můžeme zpracovávat vždy jen na základě právního důvodu, tzv. právního základu pro zpracování, v souladu s účinnou právní úpravou. Takovým právním důvodem je váš souhlas, náš oprávněný zájem, plnění zákonné povinnosti, naplnění smlouvy, kterou uzavřeme apod.

Zpracovávané osobní údaje vymažeme, jakmile uplyne stanovená doba pro jejich uchování a zpracování, nejčastěji hned jakmile je již dále nepotřebujeme, a nejsou zde žádné další jiné, oprávněně stanovené důvody k jejich zpracovávání.

Níže naleznete informace o konkrétních postupech, rozsahu a účelu zpracování vašich osobních údajů, právním základu, který takové zpracování odůvodňuje, a době jejich uchování.

 

§ 4 Zpracování osobních údajů

 1. Webové stránky

a)  Rozsah a účel zpracování

Osobní údaje našich uživatelů zaznamenáváme a používáme pouze v rozsahu nezbytném pro funkčnost webové stránky a obsahu námi nabízených služeb. Když navštívíte naše webovky, shromažďujeme pouze ty osobní údaje, které váš internetový prohlížeč automaticky přenese na náš server a dočasně je uloží v tzv. log file. Dokud nejsou automaticky vymazány, máme k dispozici tyto informace:

 • IP adresu Vašeho počítače,

 • datum a čas, kdy jste naše webovky navštívili,

 • název a adresu URL načteného souboru,

 • síť, ze které na webovky přistupujete (odkaz URL),

 • prohlížeč a popřípadě operační systém vašeho počítače, stejně jako název vašeho poskytovatele přístupu,

 • identifikátor uložený v zařízení (cookies).


Práce s těmito údaji nám, a následně vám, umožní zajistit plynulé připojení k našim webovkám a jejich bezproblémovou funkčnost.


b) Právní základ

Osobní údaje, jejichž seznam jsme uvedli v předchozím odstavci, jsou nezbytné pro účely poskytování našich služeb a slouží k ochraně našich oprávněných zájmů. Zpracováváme je na základě ust. čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Proti zpracovávání osobních údajů dle článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR, můžete vznést námitku v souladu s článkem 21 GDPR, o čemž se dozvíte více dále (viz § 8 a 9 těchto Zásad). 

 
c) Vymazání dat a doba jejich ukládání

Jakmile účel, pro který byly vaše údaje uloženy, pomine, je splněn, vaše osobní údaje smažeme. Bez údajů, které potřebujeme pro bezproblémovou funkčnost našich webovek a ukládáme je v log files, se při provozování webovek neobejdeme, a proto žádná možnost podání námitky proti jejich zpracovávání ze strany uživatele neexistuje. K dalšímu ukládání osobních údajů může dojít v jednotlivých případech, pouze pokud tak vyžaduje a/nebo stanoví zákon.

 

2. Kontaktní formulář 

a) Rozsah a účel zpracování 

Chcete-li se nás na něco zeptat prostřednictvím kontaktního formuláře, který v sekci „Kontakt“ najdete na webu, je zapotřebí vyplnit tyto údaje:

 • důvod kontaktování,

 • jak vás máme v odpovědi oslovit,

 • jméno a příjmení,

 • emailovou adresu, případně telefonní číslo,

 • adresu (ulice/č.p., město, PSČ),

 • a konkrétní zprávu – tedy váš požadavek nebo dotaz.


Všechny tyto údaje používáme k zodpovězení vašeho dotazu a vyřízení vašeho požadavku.

 

b) Právní základ

Osobní údaje, které je nutné vyplnit do kontaktního formuláře, proto abychom mohli zodpovědět váš dotaz či vyřídit váš požadavek, zpracováváme za účelem navázání kontaktu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Proti zpracovávání osobních údajů dle článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR, můžete vznést námitku v souladu s článkem 21 GDPR, o čemž se dozvíte více dále (viz § § 8 a 9 těchto Zásad). 

c) Doba uchování

Osobní údaje získané prostřednictvím kontaktního formuláře odstraníme ve lhůtě 90 dnů po dokončení zpracování vašeho dotazu nebo požadavku, pokud je z důvodů ověřitelnosti, služeb zákaznického servisu nebo zákonného uchování, nepotřebujeme déle. Další uchování se může uskutečnit v jednotlivých případech, pokud tak vyžaduje zákon nebo pro něj existuje jiný právní základ, tedy jednoduše řečeno – pokud k tomu budeme mít jiný GDPR povolený oprávněný důvod.

 

3. Zpracování osobních údajů v případě nákupu

a) Rozsah a účel zpracování

Pokud si prostřednictvím našich webovek zakoupíte dárkový voucher či vstupenku na jednotlivé lekce, budeme pracovat s údaji, které nám vyplníte v objednávkovém formuláři. Jde hlavně o:

 

 • jméno a příjmení, 

 • e-mail, 

 • telefonní číslo, 

 • fakturační údaje.

Osobní údaje potřebujeme zpracovat, abychom splnili naši smlouvu – umožnili vám stáhnout a vytisknout si dárkový voucher a/nebo přivítat vás mezi našimi roztomilými štěňátky na lekci. Přes kontaktní údaje s vámi budeme také komunikovat ohledně vašich dotazů nebo (nedej bože) reklamací. Prosíme, vezměte na vědomí, že pokud kupujete vstupenku pro někoho dalšího a zadáváte při objednávce jeho/její osobní údaje, je potřeba mít na paměti jejich ochranu soukromí a takové jednání musí být vždy v souladu s právními předpisy.

Osobní údaje budeme zpracovávat za účelem vyřízení objednávek, zpracování plateb, poskytování slev, zpracování případného odstoupení od smlouvy či reklamací, a v neposlední řadě pro splnění našich zákonných povinností (hlavně pokud jde o účetnictví a daně). Vaše údaje předáváme třetím stranám, pokud je to nezbytné pro zpracování plateb a pro potřeby vedení našeho účetnictví. Údaje o neuhrazených pohledávkách můžeme předat třetím stranám, pokud přistoupíme k jejich vymáhání. To ale určitě nebude zapotřebí 😊.

b) Právní základ

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR - splnění právních povinností, které se na nás vztahují.

c) Vymazání dat a doba uchování

Po dobu plnění našich povinností ze smlouvy a poté 10 let od posledního poskytnutí takové služby nebo dodání zboží, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinou (delší) dobu.

 

3B. Uživatelský účet

a) Rozsah a účel

Pokud si pro urychlení přihlašování do rezervačního systému jednotlivých lekcí a případný nákup voucherů zřídíte uživatelský účet, budeme mít k dispozici prakticky totožné údaje jako při nákupu a rezervaci bez registrace. Zpracovávat tedy budeme následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení, 

 • e-mail, 

 • telefonní číslo, 

 • fakturační údaje.

 

V rámci vedení účtu uchováváme pouze údaje o vašich objednávkách, sami tedy budete mít k dispozici přehled o tom, jak často jste si byli zacvičit.

b) Právní základ

Pro účel zpracování osobních údajů v souvislosti se založením uživatelského účtu platí informace uvedené předchozím článku -> „Zpracování osobních údajů v případě nákupu“.

Právní základ pro zpracování osobních údajů při zřízení uživatelského účtu v e-shopu je dán plněním smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

c) Vymazání dat a doba uchování

Osobní údaje budeme používat pro vedení vašeho účtu po dobu jeho využívání. Účet vám deaktivujeme a údaje smažeme, pokud účet nepoužijete déle jak 48 měsíců od posledního nákupu.

Účet také můžete kdykoliv deaktivovat. V takovém případě budou vaše osobní údaje smazány. 

 

§ 4 Předávání osobních údajů třetí straně

V rámci provozu Pets Yogy mají k vašim osobním údajům přístup pouze osoby, které potřebují vaše údaje k plnění jim svěřených úkolů – naše asistentky před zahájením jednotlivých lekcí či jednatelky společnosti, které zajišťují chod společnosti a celý provoz našich lekcí osobně. Se zajištěním některých služeb nebo jednotlivých dílčích procesů, jež jsou pro provoz Pets Yogy nezbytné, však potřebujeme pomoc, kterou nám přislíbili vybraní odborníci. Jde o dodavatele:

 • IT služeb (např. server hosting, softwarové aplikace atd.),

 • právní, účetní a daňoví poradci,

 • poskytovatelé cloudu,

 • poskytovatelé platebních služeb a banky pro zpracování jednotlivých plateb.

 

Tito poskytovatelé služeb zpracovávají vaše osobní údaje pouze v našem zastoupení a podle našich pokynů, a to jen v nezbytně nutném rozsahu a po omezenou dobu. I v takových případech zůstáváme za ochranu vašeho soukromí odpovědní. 

Pokud k tomu budeme vyzváni a ukládá nám to zákon, jsme povinni předat osobní údaje svých klientů i orgánům veřejné moci.

Měli byste i vědět, že v některých případech jsou osobní údaje předávány na základě tzv. rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně podle čl. 45 GDPR nebo na základě standardních smluvních doložek Evropské unie (viz: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32021D0914 ) příjemcům údajů mimo Evropský hospodářský prostor (viz. dále). I takováto předání osobních údajů jsou však v souladu s ust. čl. 46 GDPR v souvislosti s jejich zpracováním prováděna s odpovídající úrovní ochrany osobních údajů vhodnými technickými a organizačními opatřeními.

 

§ 5 Cookies

Naše webovky používají různé druhy cookies, což jsou malé textové soubory, které ukládáme do vašeho prohlížeče. Některé cookies zajišťují jejich správnou funkčnost, jiné druhy nám například umožňují provádět všemožné analytické přehledy, díky kterým jsme schopni webovky zefektivnit a uživatelsky optimalizovat (například si pamatovat vámi preferovanou zemi či používaný jazyk). Ale nebojte, cookies nedokáží spustit žádný program, neobsahují viry a nemohou způsobit ani žádné jiné poškození vašeho počítače, tabletu nebo mobilního telefonu.

Používání nezbytných cookies - těch, bez nichž některé nepostradatelné funkce našich webových stránek zkrátka nefungují - slouží pro ochranu našich oprávněných zájmů ve smyslu ust. čl. 6 odst. 1 písm. 1 věty první písm. f) GDPR. Než však do vašeho prohlížeče odešleme jakékoli soubory cookies, které nejsou technicky nezbytné, vyžádáme si váš souhlas (ve smyslu ust. čl. 6 odst. 1 věta. 1 písm. a) GDPR). Nastavení cookies na našem webu můžete samozřejmě kdykoli později změnit kliknutím na odkaz „Změnit nastavení souborů cookies“ v patičce webových stránek.

Pro více informací klikněte na Zásady používání souborů Cookies

 

§ 6 Plug-Ins

1. Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest

Webovky Pets Yogy mohou obsahovat sociální pluginy sociálních sítí "Facebook"(Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, California 94304, USA), “Instagram” (Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA), “YouTube” (YouTube LLC., 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA) a “Pinterest” (Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA). Nemůžeme vyloučit, že osobní údaje o návštěvnících našich webovek mohou být také shromažďovány prostřednictvím těchto pluginů, předány a zpracovávány dál.

Pets Yoga žádné osobní údaje prostřednictvím těchto sociálních pluginů neshromažďuje a nezískává. 

Nemáme tak bohužel ani žádný vliv na to, zda a do jaké míry si příslušní poskytovatelé služeb shromažďují osobní údaje. Nevíme nic o rozsahu, účelu ani době uchování příslušného sběru údajů. Ale raději předpokládejme, že prostřednictvím sociálních pluginů je zaznamenávána alespoň IP adresa a informace týkající se vašeho počítače, tabletu nebo mobilního telefonu. Je také možné, že příslušní poskytovatelé služeb používají cookies.

Seznamte se raději s rozsahem a účelem shromažďování a zpracovávání osobních údajů uživatelů přímo na webových stránkách konkrétní sociální sítě. Dozvíte se tam i informace o svých právech na ochranu dat a možnostech nastavení ochrany vašeho soukromí:

a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA

      https://en-gb.facebook.com/policy.php


b) Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA 

    https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content


c) YouTube LLC., 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA

     https://policies.google.com/privacy?hl=en=de


d) Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA

     https://about.pinterest.com/de/privacy-policy

 

§ 7 Hypertextové odkazy

Naše webovky mohou obsahovat odkazy na webové stránky chovatelů, se kterými spolupracujeme, spokojených klientů z řad společností (právnických osob apod.) a nebo inzerentů, které naopak mohou obsahovat odkazy na naše webové stránky. Pokud budete využívat odkaz z kterékoliv z našich webovek, upozorňujeme, že tyto webové stránky, na něž odkaz směřuje, mají své vlastní zásady ochrany osobních údajů, a nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost za to, jaké cookies tyto webové stránky používají ani za to, jak jsou těmito třetími osobami zpracovávány získané osobní údaje. Před odesláním osobních údajů na tyto webové stránky si prosím zkontrolujte zásady ochrany osobních údajů na těchto webových stránkách.

 

§ 8 Vaše práva jako subjektu údajů

Pokud jsou zpracovávány osobní údaje jakékoliv fyzické osoby, stává se tzv. subjektem údajů ve smyslu GDPR. Toto nařízení přiznává každému subjektu údajů (mimo jiné) následující práva:

 • právo získat potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány (čl. 15 GDPR). Na základě tohoto ustanovení si můžete vyžádat informace o účelu zpracování vašich osobních údajů, o tom, jaké konkrétní údaje o vaší osobě zpracovatel zpracovává, komu je poskytuje, zejména informace o příjemcích ve třetích zemích nebo mezinárodních organizací. Zjistíte, po jak dlouhou dobu mají být vaše osobní údaje uloženy, a pokud toto není možné předem určit, jaká kritéria se použijí ke stanovení této doby. Na základě tohoto ustanovení jste oprávněni požadovat opravu nebo výmaz svých osobních údajů nebo omezení jejich zpracování anebo vznést proti tomuto zpracování námitku. Máte právo podat u dozorového úřadu stížnost, požadovat veškeré informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od fyzických osob (jejich subjektů) a existenci automatizovaného rozhodování, včetně profilování, případně smysluplné informace týkající se použitého postupu při jejich pracování.

 • Podle článku 16 GDPR můžete požádat o okamžitou opravu nepřesných osobních údajů, případně jejich doplnění.

 • V případě, že konkrétní zpracování vašich osobních údajů není nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informace, pro splnění právní povinnosti, z důvodu veřejného zájmu a/nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, můžete v souladu s článkem 17 GDPR požádat o vymazání osobních dat, které jste nám poskytli.

 • V případě, že vám z důvodu nutnosti zachování osobních údajů pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků nejde o jejich výmaz, ale přitom se současně domníváte, že zpracování vašich osobních údajů je protiprávní nebo že jsou údaje nepřesné (a my již tyto údaje nepotřebujeme), můžete dle čl. 18 GDPR požádat o omezení zpracování osobních údajů. Nárok na totéž máte i pokud jste vznesli námitku proti jejich zpracování v souladu s čl. 21 GDPR.

 • Podle článku 20 GDPR máme povinnost předat vám osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Anebo můžete požádat o jejich předání jinému správci.

 • Článek 7 odst. 3 GDPR vám umožňuje svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat. Pak už nemůže vaše osobní údaje dále zpracovávat.

 • Stížnost můžete také podat přímo dozorovému úřadu, kterým je v našem případě Úřad pro ochranu osobních údajů – www.uoou.cz, a to dle ust. čl. 77 GDPR.

 • Stížnost můžete podat i nám. Napište pak slečně Dvořákové na email, který je uveden v čl. 2 a v čl. 12 těchto Zásad nebo na adresu sídla naší společnosti (viz. čl. 1).

 

§ 9 Právo na námitky

Pokud je zpracovávání vašich osobních údajů prováděno na základě ust. článku 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR, a vy s ním nesouhlasíte, dává vám ustanovení článku 21 GDPR (jak jsme vysvětlili shora) právo vznést proti takovému zpracování námitku.

Právo na námitky můžete rovněž využít v případě, že jsou vaše osobní údaje zpracovávány za účelem provádění přímého marketingu.

Případné námitky tak, prosím, adresujte slečnám Dvořákové a Blahové a zašlete je na jejich emailovou adresu: petsyogaprague@gmail.com

 

§ 10 Zabezpečení dat a bezpečnostní opatření

Zavazujeme se chránit vaše soukromí a zacházet s osobními údaji důvěrně. Abychom zabránili manipulaci, ztrátě nebo zneužití uložených údajů, provádíme rozsáhlá technická a organizační opatření, která jsou pravidelně kontrolována a přizpůsobována technickému pokroku.

Rádi bychom Vás upozornili, že vzhledem ke struktuře internetu je možné, že pravidla ochrany údajů a výše uvedená bezpečnostní opatření nemusí být dodržována jinou osobou či institucí, za což neneseme odpovědnost. Zejména nešifrované údaje, např. jsou-li zaslány pomocí e-mailu, mohou být čteny třetí stranou. Nemáme žádnou možnost technicky tomuto problému zabránit. Je odpovědností uživatele, aby chránil své údaje, které poskytuje, proti zneužití pomocí šifrování nebo jakýmkoliv jiným vhodným způsobem.

 

V Praze dne 15. 2. 2024

Yorkmut s.r.o.

bottom of page